SASSEN-ide

SASSEN-ide

Een breed georiënteerd design bureau, met een creatief team en meer dan 25 jaar ervaring in de

product, mobiliteit-, voedsel- en machine industrie.  

SASSEN-ide

SASSEN-ide

A widely orientated design studio with a creative team and over 25 years of experience in the

product-, mobility- and machinery industry.

SASSEN-ide

SASSEN-ide

A widely orientated design studio with a creative team and over 25 years of experience in the

product-, mobility- and machinery industry.

SASSEN-ide

SASSEN-ide

A widely orientated design studio with a creative team and 25 years of experience in the

product-, mobility- and machinery industry.

Visie & Grens verleggend inzicht

Vision & Insight  in  New Horizons

We stellen ons ten doel slimme producten te ontwerpen, die door hun toegevoegde waarde – een duurzaam en uniek concurrentievoordeel -leiden tot een groter markt aandeel en een sterkere positie van onze opdrachtgevers. Bij de door Sassen-ide ontwikkelde producten wordt – onder invloed van de vernieuwingsdrift van de mens en de tijdgeest – de technolo­gie toe­pasbaar ge­maakt met nadruk op gebruikersvrien­de­lijkheid. Hierbij weerspiegelt design de visie op ver­nieu­wing. Of het nu gaat om een nieuw ontwerp, een verbetering van een bestaand product of het stroomlijnen van een gehele productlijn: Het ontwerpbureau staat voor kwaliteit.

 

Our aim is the development of “smart products” that through their added value lead to a bigger market share and a stronger competitive position of our principals. From a wide collection of projects – developed and realized with care and craftmanship – we proudly present some examples of our work in the gallery section.

Kennis van zaken

Knowhow

1. Van marktontwikkelingen door trendstudies en droomscenario’s

2. Door talrijke internationale beursbezoeken per jaar

3. Van design processen, -produktietechnieken en materialen

4. Vanuit een ander perspektief nieuwe gezichtspunten ontdekken

5. Van product life cycle verlengen

6. Van de psychologie: de beleving van maat, vorm en kleur

7. Van de 5 zintuigen die de beleving van de kijker beinvloeden.

 

1. About market developments, tendency research and dream scenarios.

2. Due to visits of various annual international exhibitions and  trade fairs

3. About design procedures, production techniques and materials

4. About approaching new visions from different angles.

5. About product life cycle extension.

6. About psychology: perception of measure, design and colours.

7. About the 5 senses, that influence the spectator’s experience.

De beleving sturen   –  door de zintuigen te prikkelen

Direct the Perception –  by stimulation the senses

De 5 zintuigen beinvloeden de beleving en ervaring van de gebruiker. De reactie van de gebruiker op wat hij ervaart, is flexibel te sturen door de psychologie van maat, vorm en kleur. Het onzichtbare en onbewuste zichtbaar maken bij de gebruiker is onze kracht.

 

The 5 senses highly influence the spectator’s perception and experience. The power of SASSEN-ide is the visualization of the invisible and the unconscious.  We are able to direct the spectator’s reaction on what he perceives in a flexable way. This goes as well for the manner he adapts himself to his environment.  

 

De Essentie

The Essence

De ambitieuze ondernemer een unieke positie laten innemen in het totale werkveld van zijn markt. Sassen-ide kan voor u als klant, het produktimago een boost geven, door talenten te traceren, te markeren, te herdefinieëren, te creeëren en zichtbaar te maken, zoals:

 

1. Gaten in uw markt zoeken, vinden of vergroten

2. Bijzondere eigenschappen, innovatieve produktie technieken bedenken en zichtbaar maken.

3. Uw uniek voordeel etaleren en deze expressie in de spotlight zetten.

4. In kennis en innovatie investeren, wat de positie van de thuismarkt versterkt.

 

Zet in voor succes en winst: behaal of behoud een voorsprong.  

De Essentie

The Essence

Added  value consisting in displaying a durable and unique advantage. The ambitious entrepreneur wants to occupy an unique position in the total operation field of his home market: SASSEN-ide is able to boost your product image: by tracing remarkable, obstinate, outstanding qualities and redefine, create and visualize them:  

 

1. A niche, an opportunity in the market place

2. Specific features, innovative production techniques:

3. Definition of a clear advantage. Display and confirm the expression.

4. Invest in knowledge and innovation, thus strengthening the position in the home market.

 

Go for succes and sustainable profit: conquer or maintain your advantageous position

 

Onze Missie 

Our Mission

Met een strategische benadering en een onderscheidend design, “scheppen” wij een voorsprong ten opzichte van de concurrenten en begeleiden cliënten naar hun doel, zodat zij deze voorsprong kunnen behalen of behouden c.q. verzilveren.

 

With a strategic approach and a distinctive design, we “create” an advantage over competitors and guide clients to their goals, so that they can achieve, maintain or capitalize on this advantage.

 

Klant

Client

Fundament:

Drie cruciale pijlers onder een gezond bedrijf zijn:

1. techniek:
– functies herdefiniëren, verbeteren.
– unieke eigenschappen ontwikkelen.

2. design:
– functionele verbeteringen zichtbaar maken.
– visuele expressie van de unieke voordelen.

3. marketing:
– een unieke plaats op de markt innemen.
– in beeld en taal op de voordelen te wijzen.

 

Uw doel:

Klant streeft naar een grotere marktwaarde / aandeel / winst:

Hoe kan de klant zich meer onderscheiden van de concurrentie?

Hoofdzaak / noodzaak: herpositioneren.

En met welke hulpmiddelen?

Door het ontwikkelen van een uitgekookte designstrategie:

deze is beslissend in de strijd om de Gunst van de klant.

Bedrijven die in design investeren behalen een 20% grotere winstmarge, volgens een officieel Engels onderzoek.

 

Investeer:

Met een spraakmakend produkt behaalt men een voorsprong.

Een voorsprong verschaft een betere positie.

Een betere positie resulteert in een groter winstmarge.

Een grotere winstmarge schept ruimte voor nieuwe innovaties.

Investeer opnieuw in kennis en innovatie, en behoud de voorsprong.

 

VERRASSEN, VERBAZEN, VERWONDEREN

Klant

Client

Fundament:

The three crucial pillars of a healthy company are:

1. Technique:

– redefine and improve functions.

– develop unique features.

2. Design:

– visualize functional improvements.

– visual expression of the unique advantages.

3. Marketing:

– positioning : occupy an unique place in he market place.

– draw attention in word and image on the advantages.

 

The Objective:

The client constantly strives for a bigger market value/share/profit:

How is he to distinguish himself more succesfully from his competitors?

Main point/ necessity : repositioning

What tools are required?

By developing a cunning design strategy:

Being decisive in the struggle for the client’s favour.

Enterprises that invest in contemporal design score a 20% bigger profit margin

according to an official British Research.

 

Invest:

With a generally praised product concept one gains a leading advantage,

resulting in a better position together with a higher profit margin as a direct spin-off.

Higher profit margins themselves create space for more innovations in knowledge,

thus ensuring the prolongation of the conquered leading market advantage.

Thus ensuring the prolongation of the conquered leading market advantage.

 

SURPRISE, AMAZE, WONDER

 

 

Ontwerpproces

Design process

We zoeken een spanningsveld op om de match positief te beslechten voor onze klant,

door het volgen van een produktstrategie:

 

 

 

Ontwerpproces:

Ordenen, schematiseren, structureren, organiseren, volgens:

 

1. Positiebepaling

2. Positionerings strategie: welke belevingswereld dient gecreeërd te worden?

3. Creatieve (design) strategie

4. Middelenkeuze

5. Uitvoering concept

 

Manier van werken:

1. Fase van feiten / informatie vinden

– leidt tot kennis, inzicht en inspiratie

2. Fase van creatie

– het vinden van de grenzen.

– innovatief ‘out of the box’-denken.

3. Fase van realisatie

– slimme toepassing van kennis

– innovatie en techniek.

– een unanieme S-ide team oordeel

 

Werkwijze Stappenplan: 

Visualisatie van het ontwerpproces in 6 Stappen:

 

1. Inventarisatie, orientatie, analyse – leidt tot kennis, inzicht, inspiratie

2. Ideeoplossingen aandragen om te traceren, hoe verder gedacht moet worden:

de grens opzoeken, door out of the box te denken

3. Diverse ideeconcepten – de grens verleggen tot een nieuw inzicht

4. Definitief concept – slim combineren van kennis, innovatie en techniek

5. Uitwerking – focus op detaillering

6. (begeleiding) engineering

Ontwerpproces

Design process

We look for that special tension that will ensure our clients advantage

by following a product strategy:

 

 

 

Design process:

Arrangement, schematic approach, structurizing, organization according to:

 

1. Definition of positioning

2. Strategy of the positioning objectives: What perceptive world should be created?

3. Creative (design) strategy

4. Choice of tools

5. Execution of the concept.

 

Way of Operation:

1. Phase of fact/information finding

– leads to knowledge, insight and inspiration

2. Phase of creation

– finding the limits.

– innovative ‘out of the box ’ thinking.

3. Phase of realization

– smart application of knowledge

– innovation and technique.

– establish a S-ide unanimous team statement

 

Steps – Plan:

Visualization of the design procedure in 6 steps:

 

1. Stocktaking, orientation, analyzing: Knowledge, insight, inspiration

2. Brainstorm about how to proceed further

3. Various concepts of alternative ideas

4. Definitive concept

5. Focus on details

6. Engineering – guiding & support

Communicatie

in het ontwerpproces  

Na iedere fase (1-6) :

Evaluatie

Overzicht

Bespreking

Voortgang  

Client Communications

during the design process

After every single phase  (1-6):

Evaluation

Survey/Summary

Constructive

Discussions

Progress

 

TEAM

TEAM

Together Each Achieves  More    

Een goed team kenmerkt zich door communicatie, middels geregelde evaluaties.

Iedere ontwerpstap kent een evaluatie, deze samenkomsten zijn communicatieve ijkpunten.

Ijkpunten tussen verschillende disciplines leveren controle en synergie op.

 

Disciplines

Sassen-ide werkt met de meest gangbare 2D- en 3D files.

TEAM

TEAM

Together Each Achieve More   

The perfect communication within our team is characterized by permanent evaluation.

Every single design step is subject to this evaluation and the meetings are communicative points of calibration.

Benchmarks between different disciplines yield full control and synergy to our client in his effort to obtain or preserve his competitive advantage.

 

Disciplines

Sassen-ide works with the most popular 2D- and 3D files.

Pauwlaan 3
5613 CG Eindhoven
The Netherlands

T: +31 (0) 652 377 119
E: info@sassen-ide.com

© SASSEN-ide 2024